26 January 2022 Blogs

Ziekenhuizen met het oog op de toekomst

Een ziekenhuis is een organisatie die nooit stilstaat en voortdurend in beweging is. Bij Aronsohn anticiperen we hierop door constructies te ontwerpen die flexibel zijn richting de toekomst en waarvan tijdens de bouw de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Deze aanpak resulteert in mogelijkheden om afdelingen van het ziekenhuis op andere plaatsen binnen het ziekenhuis te positioneren dan oorspronkelijk bedacht was.

Bij zowel het UMC Utrecht als Erasmus MC Rotterdam is Aronsohn betrokken geweest. Bij beide projecten was Aronsohn betrokken als hoofdconstructeur en beide projecten waren gezien de omvang erg complex.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

In een tijdsbestek van circa 8 jaar is de nieuwbouw van het Erasmus MC in het hart van Rotterdam gerealiseerd.  De totale nieuwbouw was opgedeeld in twee bouwdelen, namelijk Bouwdeel West en Bouwdeel Oost, waarvan Bouwdeel Oost in 2013 is opgeleverd en Bouwdeel West in 2017.

Doordat de nieuwbouw van Bouwdeel West op de bestaande locatie van het oude Dijkzigt ziekenhuis is gebouwd was het geheel een logistiek complexe uitdaging. Niet alleen vanwege het feit dat het bestaande ziekenhuis gewoon in gebruik bleef, maar ook de directe omgeving van de bouwlocatie. Al met al een moeilijke opgave, waarbij talloze maatregelen getroffen moesten worden om onder andere overlast tot een minimum te beperken, veiligheid op en rond de bouwplaats te garanderen, bouwstromen goed en vlot te laten verlopen en te zorgen dat het logistiek (in de breedste zin van het woord) goed was geregeld.

Uitbreiding gebouw RG

Bij grote en langdurige bouwwerken zoals het Erasmus MC is het niet vreemd dat wijzigingen en/of aanpassingen worden doorgevoerd die inbreuk doen op het bouwproces en daarmee flexibiliteit en inventiviteit vergen van het Bouwteam. Een goed voorbeeld hiervan is de uitbreiding van gebouw RG. Zo’n 1½ jaar voor de eindoplevering kwam het verzoek vanuit de Raad van Bestuur of het gebouw niet uitgebreid kon worden met twee verdiepingen. Er was behoefte was aan meer patiëntenkamers. Uiteindelijk is besloten de uitbreiding door te voeren.

Doordat de ruwbouw van het bouwdeel al nagenoeg gereed was, maakte dit de opgave er niet eenvoudiger op en vergde het dan ook de nodige inspanning van de aannemer op het gebied van uitvoering en planning, omdat de eindoplevering niet veranderde. Voor ons als hoofdconstructeur betrof dat de nodige constructieve aanpassingen van fundering en hoofddraagconstructie in een zeer kort tijdsbestek, om de realisatie van de uitbreiding tot een goed einde te brengen.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

De nieuwbouw van de vriesfaciliteit op een bestaand bouwdeel van het UMC Utrecht is een schoolvoorbeeld van het flexibel inzetten van het oorspronkelijke ontwerp. Doordat de bestaande dakvloer was ontworpen als een verdiepingsvloer kon deze daarvoor nu zonder aanpassingen worden ingezet. Door het robuuste bestaande ontwerp was het toevoegen van extra hoogte geen probleem voor de stabiliteit van het bestaande gebouw. Ook is daarmee de overlast voor de onderliggende, in bedrijf zijnde, afdelingen op de diverse bouwlagen tot een minimum beperkt kunnen blijven.

De visie op zorgvuldige archiefopbouw van de constructies van gerealiseerde werken kwam hierbij direct naar voren, omdat alle wapeningsgegevens bekend waren en daarmee optimaal ontworpen kon worpen.

De ontwerpkaders zijn bij een start van zo’n project veelal aan verandering onderhevig door de voortgaande ontwikkelingen van apparatuur en wensen van gebruikers. Door het maken van een constructief ontwerp met veel vrijheid in belastingen en indelingen van ruimtes kunnen tot in een laat stadium deze aanpassingen meegenomen worden zonder ingrijpende veranderingen in het ontwerp.

Tenslotte is het mooie aan het adviseren bij ziekenhuizen dat dit direct bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan patiënten. Daarmee heeft het een hoge maatschappelijke impact door de “state of the art” toepassingen die daarbij worden toegepast met dankbare gebruikers als beloning.

Meer weten? Neem contact op met:

ing. Peter van den Broek

Constructeur | projectleider

ing. Rob Boorsma

Buiteninspecteur

 

 

 

 

 

 

Meer