Expertises & diensten

Bouwen doe je niet alleen. Wij geloven in het betrekken van de juiste mensen met de juiste kennis. Daarom werkt Aronsohn aan een sterke basis van onze medewerkers. En ontwikkelt Aronsohn zich in de breedte. Door te specialiseren en meerdere diensten aan te bieden kunnen we u als opdrachtgever goed adviseren voorafgaand aan een bouwproject, én tijdens een project snel schakelen als de behoefte zich voordoet. Neem contact op met onze bouwkundig specialisten voor meer informatie over onze expertises en diensten.

Kennis brengt ons verder

Funderingstechnieken

Grote bouwprojecten verplaatsen zich al geruime tijd naar de binnenstedelijke gebieden. Als gevolg hiervan worden er steeds meer ondergrondse parkeergarages gebouwd. De bouwputten die hiervoor gemaakt moeten worden vormen belangrijke investeringen en nemen risico’s met zich mee. Maar ook bouwputten naast kanalen of rivieren en de aanwezigheid van kwetsbare belendingen zoals (metro)tunnels en/of treinstations vormen grote risico’s. Dit alles vraagt om een adviseur die alle bijbehorende problemen al eens heeft meegemaakt en, nóg belangrijker, ook heeft opgelost.

Meer informatie? Neem contact op met Paul Lagendijk

Door de complexiteit van de steeds grotere of diepere bouwputten krijgt de adviseur ook steeds meer te maken met verschillende soorten funderingstechnieken. De adviseur moet in staat zijn om het geotechnisch onderzoek aan te sturen en de resultaten daarvan te interpreteren. Het maakt niet uit of het nu gaat om de trillings- en geluidsarme schroefpalentechniek, de meeste gebruikte prefab betonpalen, of de stalen damwanden voor kademuren of parkeergarages. De adviseur moet in staat zijn om op basis van eigen kennis direct aan het begin van het ontwerpproces de opdrachtgever te adviseren over omvang en diepte van een bouwput met de daarbij behorende kosten en risico’s.

Door al haar ervaring is Aronsohn hiervoor bij uitstek de adviseur!

 

Houtconstructies

Hout is een materiaal dat al eeuwen wordt gebruikt voor vele doeleinden waaronder ook als bouwmateriaal. Inmiddels heeft hout zich bewezen als duurzaam en betrouwbaar materiaal. Hout is bijvoorbeeld het enige materiaal dat zichzelf reproduceert onder invloed van zonlicht, warmte en voedingsstoffen, zoals CO2. Tegenwoordig worden complete houtconstructies gebouwd en is hout niet meer weg te denken uit de bouwwereld.

Aronsohn adviseert bij alle voorkomende houtconstructies in gebouwen, variërend van gehele hoofddraagconstructies tot lokale elementen in gebouwen. Met de aanwezige kennis en inzicht van het materiaal kunnen we deskundige keuzes maken bij de verschillende toepassingen. Vooral bij hout zijn de houtverbindingen van belang in de kosten en uitvoering. Door er vanaf het ontwerp oog voor te hebben in detaillering en maakbaarheid worden er optimale en haalbare houtconstructies ontworpen.

Meer informatie? Neem contact op met Peter van den Broek

Aanbesteding diensten en werken

Aronsohn verzorgt alle soorten aanbestedingen van diensten, leveringen en werken in de bouwbranche. Ruime juridische kennis van Europees aanbesteden is aanwezig. Niet alleen traditionele aanbestedingen, maar vooral ook innovatieve aanbestedingen, zoals door Aronsohn ontwikkelde fase A-B methode, DBFMO, Engineer- en Build. Steeds vaker wordt ook het meerjarig onderhoud door ons meegenomen in de aanbesteding.

Bekijk onze brochure innovatief aanbesteden voor meer informatie over de A-B methode.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

 

Value Engineering

Om te bewaken dat er in een ontwerp niet overbodig budget wordt verspild hanteert Aronsohn Management het principe van Value Management. Aronsohn Constructies hanteert het bij de optimalisatie van constructies in eigen ontwerpen en in het kader van de optimalisatie van uitvoeringsontwerpen van derden. De methode kan als formele procedure worden ingezet.

Meer informatie? Neem contact op met Stephan Taris

Assistentie jonge architecten

Aronsohn stelt zich open voor jonge architecten door hen inhoudelijk te ondersteunen, maar ook door partnership in zakelijke combinatie die hen de mogelijkheid bieden in aanmerking te komen voor selecties die alleen niet mogelijk zijn. Onze bouwmanagement en kostendeskundigheid kunnen de deskundigheid en omzet eisen verhogen.

Meer informatie? Neem contact op met Michel Schamp

Bouwmanagement

Aronsohn verzorgt het bouwmanagement van zowel kleine als grote projecten in de utiliteitsbouw en industrie in alle fasen van het bouwproces. Dit doen wij vanuit onze ruime technische kennis van het ontwerp- en bouwproces. In de uitvoeringfase kunnen wij naast het bouwmanagement ook de directievoering verzorgen. Wij zijn voor strakke bewaking van tijd, geld en kwaliteit.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Beheer en onderhoud

Aronsohn Management stelt meerjarenonderhoudsplanningen, exploitatiebegrotingen en quick scans op. Daarnaast verzorgen wij de contractering van onderhoudsaannemers en de controle op de uitvoering.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Beoordeling bestaande bouw

Aronsohn Constructies kan door inspectie- en archiefonderzoek een goede beoordeling geven van de constructie van bestaande gebouwen. Zowel ten behoeve van verwerving als in het kader van hergebruik, renovatie en opwaardering is een deskundige inventarisatie van de constructie onontbeerlijk.

Meer informatie? Neem contact op met Krikor Cekem

Breeam expertise

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons advieswerk. Aronsohn heeft eigen Breeamexperts in dienst, die de duurzaamheidsambities van opdrachtgevers kunnen bewaken en gesprekspartner kunnen zijn in het ontwerpteam.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Budgettering en kostenbewaking

Aronsohn Management heeft eigen kostendeskundigen in dienst (lid NVBK) en stelt elementenramingen, directiebegrotingen en investeringsramingen op. Daarnaast verzorgen wij de complete kostenbewakingen in elke fase van het bouwproces. Ons financieel bewakingssysteem is flexibel aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers. Naast genoemde investeringsramingen worden de integrale kosten berekend voor zowel investering als beheer- en onderhoud gedurende de levenscyclus (TCO), op basis waarvan strategische en ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Business cases en haalbaarheidsstudies

Aronsohn Management voert haalbaarheidsstudies uit voor bouwopgaven. Afwegingen tussen nieuwbouw en revitalisatie worden gemaakt op basis van Total Costs of Ownership en kwalitatieve criteria. Het opstellen van (globale) programma’s van eisen is meestal een belangrijk onderdeel van deze studies om een zo gedegen mogelijke kostenafweging te kunnen maken.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Dynamische analyses 

Aronsohn adviseert bij bijzondere dynamische belastingen en bijzonder gevoelige constructies hoe de constructie optimaal kan worden opgebouwd. Dynamische belastingen zoals bijvoorbeeld bij speciale sport of muziekevenementen worden gemodelleerd waarna de dynamische respons van een gekozen constructie met speciale software wordt bepaald en beoordeeld. Aronsohn beschikt over het inzicht in responscriteria die soms niet in Nederland zijn vastgelegd  maar elders in de wereld in vergelijkbare situaties worden gehanteerd. Vervolgens kan iteratief de constructie worden aangepast, zodanig dat aan de criteria kan worden voldaan.

Meer informatie? Neem contact op met Paul Lagendijk

Fire safety engineering

Aronsohn adviseert met betrekking tot de brandwerendheid van constructies. Na het vaststellen van de criteria op basis van de vigerende regelgeving wordt de temperatuurontwikkeling bij brand in een specifieke situatie met speciale software berekend, waarna een optimale keuze kan worden gedaan in de te nemen maatregelen. Deze kunnen niet alleen bescherming betreffen maar ook compartimentering, installatieve maatregelen of een aanpassing in de totale opbouw van de constructie. Met name in de beschermingslagen zoals brandwerende coatings blijkt vaak flinke financiële winst te behalen.

Meer informatie? Neem contact op met Paul Lagendijk

Gevelontwerp

Aronsohn adviseert bij het ontwerpen van bijzondere gevelconstructies. Met name in de fase waarin nog geen fabrikant in het ontwerpteam kan worden betrokken moeten juiste keuzen worden gemaakt ten aanzien van de opbouw van glas- en paneelvlakken, primaire en secundaire draagconstructies en bevestigingen. Aronsohn beschikt over het inzicht wat er mogelijk is met glas, met welke vervorming gerekend moet worden en kan ook de bouwfysische consequenties van een gevelopbouw in het ontwerp betrekken.

Meer informatie? Neem contact op met Michel Schamp

Montageplannen

Aronsohn maakt montageplannen voor aannemers. Voor meer complexe constructies is constructief inzicht nodig om te kunnen bepalen hoe deze gemonteerd kunnen worden. Zowel tijdens tijdelijke bouwfasen als in de eindfase mogen spanningen en vervormingen niet te groot worden. Daarnaast wordt de meest handige en meest economische montagemethode gekozen.

Meer informatie? Neem contact op met Michel Schamp

Opstellen Programma van Eisen

Aronsohn Management stelt programma’s van eisen op voor technisch complexe projecten. Dit betreft de ruimtelijke, functionele en technische eisen. Wij hebben door onze ervaring als bouwmanager van veel projecten ruime ervaring met verschillen programma’s. Meestal maakt het budgetteren ook deel uit van het programma van eisen, alsmede het opstellen van de projectplanning, een risicoanalyse en een plan van aanpak.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van der Ven

Optimalisatie uitvoeringsontwerp

Aronsohn optimaliseert voor aannemers het uitvoeringsontwerp van verworven of te verwerven projecten. Bij Aronsohn Constructies is uitvoerbaarheid van het eigen constructief ontwerp altijd een uitgangspunt. Door de uitgebreide ervaring met de uitvoering van vele complexe projecten heeft dat ook werkelijke betekenis. Op basis daarvan ziet Aronsohn veelal kans om in niet door haarzelf ontworpen projecten suggesties te doen die de uitvoering efficiënter, veiliger en goedkoper maken.

Meer informatie? Neem contact op met Kees de Koning

Overall en specialistisch toezicht

Aronsohn Management verzorgt bouwkundig en specialistisch constructief toezicht. Veel kennis is aanwezig van complexe gebouwconstructies tot bouwputten. Onze eigen opzichters hebben daarnaast kennis van specialistische onderwerpen, zoals staal, beton en bouwfysica. Wij hanteren daarbij een methode waarbij vooraf risicovolle onderdelen worden geïdentificeerd. Daardoor kan het toezicht effectief en efficiënt worden uitgevoerd.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Plan van aanpak uitvoering

Aronsohn maakt heldere plannen van aanpak voor de uitvoering van (complexe) werken in de utiliteitsbouw. Deze plannen helpen aannemers met name in de aanbestedingsfase maximaal te scoren ten aanzien van kwaliteitscriteria.

Meer informatie? Neem contact op met Kees de Koning

Risicomanagement

Aronsohn Management verzorgt het risicomanagement van projecten. Wij hebben een op de Risman-methode gebaseerde systematiek ontwikkeld. Het identificeren van algemene en zeker ook technische risico’s middels interviews en workshops maken onderdeel uit van onze aanpak. Veel aandacht gaat juist uit naar de beheersmaatregelen, zodat overgebleven risico’s beheerst kunnen worden.

Meer informatie? Neem contact op met Gerwin van der Panne

Schadeonderzoek

Goede constructies vertonen schade als de constructie iets moet dragen waarvoor ze niet is ontworpen. Slecht ontworpen of minder goed uitgevoerde constructies vertonen schade door die mindere kwaliteit. Beide situaties hebben gemeen dat de draagkracht en de veiligheid in het geding is. Aronsohn Constructies kan de deskundige beoordeling geven en adviezen opstellen waarmee de veiligheid weer wordt hersteld.

Meer informatie? Neem contact op met Krikor Cekem

Systems Engineering

Om te bewaken dat een gebouw uiteindelijk aan de (top)eisen in het Programma van Eisen voldoet hanteert Aronsohn Management het principe van Systems Engineering (SE). Bij gebouwen met complexe vraagstellingen en ontwerpspecificaties kan SE ook formeel worden ingezet. Op basis van de ervaring die binnen Aronsohn Management zijn en worden opgedaan kan Aronsohn Constructies haar rol spelen in het kader van complexe multidisciplinaire projecten waarin Systems Engineering wordt toegepast.

Meer informatie voor Constructies? Neem contact op met Kees de Koning
Voor Management kun je contact opnemen met Petran Kuijpers

Technische planbeoordeling

Bij twijfel of voor alle zekerheid: Aronsohn beoordeelt voor opdrachtgevers of een constructief plan technisch wel in orde is. Primair gaat het om constructieve veiligheid, maar daarnaast ook om (technische) duurzaamheid. Daarnaast kan Aronsohn een volledige plantoets uitvoeren waarin ook de bouwkunde, bouwfysica en installatie begrepen is.

Meer informatie? Neem contact op met Krikor Cekem

Total cost of ownership

In steeds meer gevallen wordt bij de financiële haalbaarheid van projecten gekeken naar de total cost of ownership (TCO). Dit houdt in dat naast de investeringskosten ook de kosten tijdens exploitatie over langere termijn worden berekend en geanalyseerd, en daarmee bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een haalbaarheidsstudie. Door niet alleen te kijken naar de hoogte van de investeringskosten, maar ook de kosten op termijn, worden de keuzevariabelen binnen een project voor de opdrachtgever inzichtelijk. Een hogere investering in kwaliteit of duurzaamheid betaalt zich vaak terug op langere termijn.

 

Op elementniveau kan inzicht worden geboden of een hogere initiële investering zich terugverdient binnen een acceptabele termijn. Door middel van terugverdientijd berekeningen kan op snelle wijze worden aangetoond binnen welke termijn een investering zich terugverdient. De opdrachtgever kan de keuze op basis van deze berekeningen baseren.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van der Ven